Aluehallintovirastojen määräysten mukaan alle 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja 1.6. alkaen. Jos järjestelyissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta, myös 50-500 henkilön tilaisuuksia voi järjestää.


Päätöksen mukaisesti voidaan järjestää mm. tilaisuuksia, joihin osallistuu 51-500 henkeä, jos turvallisuus voidaan varmistaa esim. turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. Ohjetta noudattamalla voidaan estää tartuntoja ja vähentää altistuneiden määrää. Mihinkään tilaisuuksiin tai tapahtumiin ei saa tulla oireisena. Esim. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky saattavat olla koronaan viittaavia oireita.


Rhy:n radalla ammuntoja järjestetään aikaisemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Huolimatta siitä, että osalla metsästysseuroja ei ole harjoitteluvelvoitetta syksyn hirvijahtiin pääsemiseksi, niin toivomme, että metsästäjät mahdollisuuksien mukaan osallistuisivat ammuntoihin ja ammunnanvalvojatehtäviin. Harjoitusammuntoja järjestetään ampumataidon ylläpitämiseksi ja varmasti jokaisella metsästäjällä on tarve käydä harjoituksissa.


Ohjeita radalla toimimiseen on annettu aikaisemmassa tiedotteessa. Turvaväli henkilöiden välillä on oltava vähintään 2 m. Ampumakatoksessa hygienia- ohjeita on noudatettava. Ampumakatoksessa käyttölaitteisto on desinfioitava pois lähtiessä.

Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään edelleenkin lähikontakteja eli osallistumista ammuntoihin ei suositella.

Niin kuin aikaisemmassa tiedotteessa on todettu, niin harjoitteluammunnat ja ammunnanvalvoja-tehtävät perustuvat vapaaehtoisuuteen. Toivomme, että ne metsästyseurojen jäsenet, jotka katsovat, että epidemia ei ole sen suurempi uhka harjoitusammunnoissa kuin normaaleissa elämän askareissa tai työelämässä, niin osallistuisivat ammuntoihin ja ammunnanvalvoja tehtäviin.

Härmän riistanhoitoyhdistyksen hallitus

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2020

304/2020

Laki
metsästyslain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti metsästyslain (615/1993) 21 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 504/2017, seuraavasti:

21 §

Ampumakoe

————————————————————

Ampumakoetodistus on voimassa kolme vuotta kokeen suorittamisesta. Jos ampuma- koe on suoritettu tammikuun 1 päivänä 2017 tai sen jälkeen, mutta viimeistään heinäkuun 31 päivänä 2018, ampumakoetodistus on kuitenkin voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021.

————

Tämä laki tulee voimaan 4 päivänä toukokuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2020

HE 48/2020 MmVM 4/2020 EV 39/2020

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ

ISSN 1455-8904

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Toiminta ampumaradalla 2020

Valvojalistat on tehty ja jaettu jo aiemmin keväällä silloisen virus tiedon perusteella, tähän liittyen myös suojausta ja käytäntöä radalla on suunniteltu ja ohjeistettu.

Maamme pandemia-tilanne ja valtiovallan asettamat rajoitukset voivat muuttua kesän aikana. Rhy seuraa tilannetta ja mukauttaa toimintaa sen mukaan.

Valvojina on perinteisesti käytetty ja tullaan jatkossakin käyttämään  Rhy:n alueen hirviseurueiden hirvimiehiä ja -naisia sekä muita metsästysseurojen jäseniä, jotka ovat halukkaita valvojiksi.

Nyt olemme uudessa poikkeuksellisessa tilanteessa virus-pandemian vuoksi ja on paikallaan selventää ja korostaa jokaiselle henkilökohtaisen turvallisuuden tärkeyttä liittyen ammunnanvalvojan tehtäviin ja radalla käyttäytymiseen.

Ohjeistus kaikille harjoitteluammuntalistaan merkityille ammunnan johtajille ja valvojille sekä radalla kävijöille tämän hetkisessä korona-tilanteessa

  • Ammunnanjohtajana tai ammunnanvalvojana toimiminen ammunnoissa on täysin vapaaehtoista tämän hetkisessä tilanteessa (jos katsot, että tilanteesi on sellainen, että et voi tulla valvojaksi ammuntoihin, niin pyri saamaan sijainen paikallesi)
  • Erityisesti riskiryhmään kuuluvien on vältettävä rata-alueelle tulemista
  • Jos toimit radalla edellä mainituissa tehtävissä, niin toimi radalla annettujen ohjeiden mukaan: muista suojaetäisyydet ym. ohjeet
  • Jos tulee tilanne, että ketään listaan merkittyä ammunnanjohtajaa tai- valvojaa ei ole paikalla, niin ammuttamisesta ja valvonnasta vastaavat paikalla olevat.  Avaimen puuttuessa soita Mikolle puh. 050 577 8074.
  • Mukaudutaan tilanteeseen.

Toiminta ampumaradalla käynnistyy 2.6 jatkuen syyskuulle siten, että liikkuvalla hirviradalla ammutaan tiistaina ja sunnuntaina klo 18.00.

Koeammunnat pidetään elo-syyskuulla mikäli koronatilanne antaa siihen mahdollisuuden.

SRVA-radalla ammutaan torstaisin klo 18.00 listan mukaan.

 Härmän Riistanhoitoyhdistyksen puolesta Mikko Salimäki